monomorphism

monomorphism là gì? Ý nghĩa của từ monomorphism đs.phép đơn cấu, phép đơn ánh

  • monomorphism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monomorphism là gì ?
  • monomorphism là gì trong toán học ?
  • monomorphism dịch
  • monomorphism dictionary
  • monomorphism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monomorphism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monomorphism trong toán học
  • monomorphism tiếng việt là gì ?
  • What is monomorphism in english ?