monomorphic

monomorphic là gì? Ý nghĩa của từ monomorphic đơn cấu, đơn ánh

  • monomorphic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monomorphic là gì ?
  • monomorphic là gì trong toán học ?
  • monomorphic dịch
  • monomorphic dictionary
  • monomorphic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monomorphic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monomorphic trong toán học
  • monomorphic tiếng việt là gì ?
  • What is monomorphic in english ?