monomial representation

monomial representation là gì? Ý nghĩa của từ monomial representation biểu diễn đơn thức

  • monomial representation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monomial representation là gì ?
  • monomial representation là gì trong toán học ?
  • monomial representation dịch
  • monomial representation dictionary
  • monomial representation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monomial representation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monomial representation trong toán học
  • monomial representation tiếng việt là gì ?
  • What is monomial representation in english ?