monoidal transformation

monoidal transformation là gì? Ý nghĩa của từ monoidal transformation phép biến đổi monoit

  • monoidal transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monoidal transformation là gì ?
  • monoidal transformation là gì trong toán học ?
  • monoidal transformation dịch
  • monoidal transformation dictionary
  • monoidal transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monoidal transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monoidal transformation trong toán học
  • monoidal transformation tiếng việt là gì ?
  • What is monoidal transformation in english ?