monogenic

monogenic là gì? Ý nghĩa của từ monogenic đơn diễn

  • monogenic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monogenic là gì ?
  • monogenic là gì trong toán học ?
  • monogenic dịch
  • monogenic dictionary
  • monogenic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monogenic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monogenic trong toán học
  • monogenic tiếng việt là gì ?
  • What is monogenic in english ?