monitor

monitor là gì? Ý nghĩa của từ monitor mt.mônitơ, thiết bị điều khiển

  • monitor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monitor là gì ?
  • monitor là gì trong toán học ?
  • monitor dịch
  • monitor dictionary
  • monitor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monitor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monitor trong toán học
  • monitor tiếng việt là gì ?
  • What is monitor in english ?