modulus of resilience

modulus of resilience là gì? Ý nghĩa của từ modulus of resilience môđun đàn hồi

  • modulus of resilience là gì ?

  • Ý nghĩa của từ modulus of resilience là gì ?
  • modulus of resilience là gì trong toán học ?
  • modulus of resilience dịch
  • modulus of resilience dictionary
  • modulus of resilience là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ modulus of resilience trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ modulus of resilience trong toán học
  • modulus of resilience tiếng việt là gì ?
  • What is modulus of resilience in english ?