modification

modification là gì? Ý nghĩa của từ modification sự đổi dạng, sự (thay) đổi, sự điều chỉnh

  • modification là gì ?

  • Ý nghĩa của từ modification là gì ?
  • modification là gì trong toán học ?
  • modification dịch
  • modification dictionary
  • modification là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ modification trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ modification trong toán học
  • modification tiếng việt là gì ?
  • What is modification in english ?