minorant

minorant là gì? Ý nghĩa của từ minorant hàm non

  • minorant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minorant là gì ?
  • minorant là gì trong toán học ?
  • minorant dịch
  • minorant dictionary
  • minorant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minorant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minorant trong toán học
  • minorant tiếng việt là gì ?
  • What is minorant in english ?