minor planets

minor planets là gì? Ý nghĩa của từ minor planets tv.hành tinh tiểu hành tinh

  • minor planets là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minor planets là gì ?
  • minor planets là gì trong toán học ?
  • minor planets dịch
  • minor planets dictionary
  • minor planets là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minor planets trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minor planets trong toán học
  • minor planets tiếng việt là gì ?
  • What is minor planets in english ?