minimizing player

minimizing player là gì? Ý nghĩa của từ minimizing player người chơi lấy cực tiểu

  • minimizing player là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimizing player là gì ?
  • minimizing player là gì trong toán học ?
  • minimizing player dịch
  • minimizing player dictionary
  • minimizing player là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimizing player trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimizing player trong toán học
  • minimizing player tiếng việt là gì ?
  • What is minimizing player in english ?