minimax loss

minimax loss là gì? Ý nghĩa của từ minimax loss tổn thất minimac

  • minimax loss là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimax loss là gì ?
  • minimax loss là gì trong toán học ?
  • minimax loss dịch
  • minimax loss dictionary
  • minimax loss là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimax loss trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimax loss trong toán học
  • minimax loss tiếng việt là gì ?
  • What is minimax loss in english ?