minimal variety

minimal variety là gì? Ý nghĩa của từ minimal variety đa tạp tối thiểu, đa tạp cực tiểu

  • minimal variety là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal variety là gì ?
  • minimal variety là gì trong toán học ?
  • minimal variety dịch
  • minimal variety dictionary
  • minimal variety là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal variety trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal variety trong toán học
  • minimal variety tiếng việt là gì ?
  • What is minimal variety in english ?