minimal surface

minimal surface là gì? Ý nghĩa của từ minimal surface mặt cực điểm

  • minimal surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal surface là gì ?
  • minimal surface là gì trong toán học ?
  • minimal surface dịch
  • minimal surface dictionary
  • minimal surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal surface trong toán học
  • minimal surface tiếng việt là gì ?
  • What is minimal surface in english ?