minimal set

minimal set là gì? Ý nghĩa của từ minimal set tập hợp cực tiểu

  • minimal set là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal set là gì ?
  • minimal set là gì trong toán học ?
  • minimal set dịch
  • minimal set dictionary
  • minimal set là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal set trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal set trong toán học
  • minimal set tiếng việt là gì ?
  • What is minimal set in english ?