minimal polynomial

minimal polynomial là gì? Ý nghĩa của từ minimal polynomial đs.đa thức cực tiểu

  • minimal polynomial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal polynomial là gì ?
  • minimal polynomial là gì trong toán học ?
  • minimal polynomial dịch
  • minimal polynomial dictionary
  • minimal polynomial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal polynomial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal polynomial trong toán học
  • minimal polynomial tiếng việt là gì ?
  • What is minimal polynomial in english ?