minimal plane

minimal plane là gì? Ý nghĩa của từ minimal plane mặt phẳng cực tiểu

  • minimal plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal plane là gì ?
  • minimal plane là gì trong toán học ?
  • minimal plane dịch
  • minimal plane dictionary
  • minimal plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal plane trong toán học
  • minimal plane tiếng việt là gì ?
  • What is minimal plane in english ?