minimal line

minimal line là gì? Ý nghĩa của từ minimal line đường cực tiểu

  • minimal line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal line là gì ?
  • minimal line là gì trong toán học ?
  • minimal line dịch
  • minimal line dictionary
  • minimal line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal line trong toán học
  • minimal line tiếng việt là gì ?
  • What is minimal line in english ?