minimal function

minimal function là gì? Ý nghĩa của từ minimal function hàm cực tiểu

  • minimal function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal function là gì ?
  • minimal function là gì trong toán học ?
  • minimal function dịch
  • minimal function dictionary
  • minimal function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal function trong toán học
  • minimal function tiếng việt là gì ?
  • What is minimal function in english ?