microprogramming

microprogramming là gì? Ý nghĩa của từ microprogramming mt.vu chương trình hóa

  • microprogramming là gì ?

  • Ý nghĩa của từ microprogramming là gì ?
  • microprogramming là gì trong toán học ?
  • microprogramming dịch
  • microprogramming dictionary
  • microprogramming là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ microprogramming trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ microprogramming trong toán học
  • microprogramming tiếng việt là gì ?
  • What is microprogramming in english ?