metrization

metrization là gì? Ý nghĩa của từ metrization phép mêtric hóa

  • metrization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ metrization là gì ?
  • metrization là gì trong toán học ?
  • metrization dịch
  • metrization dictionary
  • metrization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ metrization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ metrization trong toán học
  • metrization tiếng việt là gì ?
  • What is metrization in english ?