metric tension

metric tension là gì? Ý nghĩa của từ metric tension tenxơ mêtric

  • metric tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ metric tension là gì ?
  • metric tension là gì trong toán học ?
  • metric tension dịch
  • metric tension dictionary
  • metric tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ metric tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ metric tension trong toán học
  • metric tension tiếng việt là gì ?
  • What is metric tension in english ?