meteorology

meteorology là gì? Ý nghĩa của từ meteorology vl.khí tượng học

  • meteorology là gì ?

  • Ý nghĩa của từ meteorology là gì ?
  • meteorology là gì trong toán học ?
  • meteorology dịch
  • meteorology dictionary
  • meteorology là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ meteorology trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ meteorology trong toán học
  • meteorology tiếng việt là gì ?
  • What is meteorology in english ?