mesh of a triangulation

mesh of a triangulation là gì? Ý nghĩa của từ mesh of a triangulation độ nhỏ của phép tam giác phân

  • mesh of a triangulation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mesh of a triangulation là gì ?
  • mesh of a triangulation là gì trong toán học ?
  • mesh of a triangulation dịch
  • mesh of a triangulation dictionary
  • mesh of a triangulation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mesh of a triangulation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mesh of a triangulation trong toán học
  • mesh of a triangulation tiếng việt là gì ?
  • What is mesh of a triangulation in english ?