meridional

meridional là gì? Ý nghĩa của từ meridional (thuộc) phương nam

  • meridional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ meridional là gì ?
  • meridional là gì trong toán học ?
  • meridional dịch
  • meridional dictionary
  • meridional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ meridional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ meridional trong toán học
  • meridional tiếng việt là gì ?
  • What is meridional in english ?