mental

mental là gì? Ý nghĩa của từ mental (thuộc) tính thần, tâm lý, trí tuệ

  • mental là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mental là gì ?
  • mental là gì trong toán học ?
  • mental dịch
  • mental dictionary
  • mental là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mental trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mental trong toán học
  • mental tiếng việt là gì ?
  • What is mental in english ?