membrane

membrane là gì? Ý nghĩa của từ membrane vl.màng

  • membrane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ membrane là gì ?
  • membrane là gì trong toán học ?
  • membrane dịch
  • membrane dictionary
  • membrane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ membrane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ membrane trong toán học
  • membrane tiếng việt là gì ?
  • What is membrane in english ?