membrane analogue

membrane analogue là gì? Ý nghĩa của từ membrane analogue tương tự màng

  • membrane analogue là gì ?

  • Ý nghĩa của từ membrane analogue là gì ?
  • membrane analogue là gì trong toán học ?
  • membrane analogue dịch
  • membrane analogue dictionary
  • membrane analogue là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ membrane analogue trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ membrane analogue trong toán học
  • membrane analogue tiếng việt là gì ?
  • What is membrane analogue in english ?