membership

membership là gì? Ý nghĩa của từ membership [sự, tính] thuộc về (tập hợp)

  • membership là gì ?

  • Ý nghĩa của từ membership là gì ?
  • membership là gì trong toán học ?
  • membership dịch
  • membership dictionary
  • membership là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ membership trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ membership trong toán học
  • membership tiếng việt là gì ?
  • What is membership in english ?