medial test

medial test là gì? Ý nghĩa của từ medial test tk.tiêu chuẩn trung tâm

  • medial test là gì ?

  • Ý nghĩa của từ medial test là gì ?
  • medial test là gì trong toán học ?
  • medial test dịch
  • medial test dictionary
  • medial test là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ medial test trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ medial test trong toán học
  • medial test tiếng việt là gì ?
  • What is medial test in english ?