mechanical shock condition

mechanical shock condition là gì? Ý nghĩa của từ mechanical shock condition điều kiện có kích

  • mechanical shock condition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical shock condition là gì ?
  • mechanical shock condition là gì trong toán học ?
  • mechanical shock condition dịch
  • mechanical shock condition dictionary
  • mechanical shock condition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical shock condition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical shock condition trong toán học
  • mechanical shock condition tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical shock condition in english ?