mechanical resistance

mechanical resistance là gì? Ý nghĩa của từ mechanical resistance sức cản cơ học

  • mechanical resistance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical resistance là gì ?
  • mechanical resistance là gì trong toán học ?
  • mechanical resistance dịch
  • mechanical resistance dictionary
  • mechanical resistance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical resistance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical resistance trong toán học
  • mechanical resistance tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical resistance in english ?