mechanical hysteresis

mechanical hysteresis là gì? Ý nghĩa của từ mechanical hysteresis trễ cơ học

  • mechanical hysteresis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical hysteresis là gì ?
  • mechanical hysteresis là gì trong toán học ?
  • mechanical hysteresis dịch
  • mechanical hysteresis dictionary
  • mechanical hysteresis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical hysteresis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical hysteresis trong toán học
  • mechanical hysteresis tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical hysteresis in english ?