mechanical engineering

mechanical engineering là gì? Ý nghĩa của từ mechanical engineering kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy

  • mechanical engineering là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical engineering là gì ?
  • mechanical engineering là gì trong toán học ?
  • mechanical engineering dịch
  • mechanical engineering dictionary
  • mechanical engineering là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical engineering trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical engineering trong toán học
  • mechanical engineering tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical engineering in english ?