mechanical dictionary

mechanical dictionary là gì? Ý nghĩa của từ mechanical dictionary “từ điển cơ giới” (để dịch bằng máy)

  • mechanical dictionary là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical dictionary là gì ?
  • mechanical dictionary là gì trong toán học ?
  • mechanical dictionary dịch
  • mechanical dictionary dictionary
  • mechanical dictionary là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical dictionary trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical dictionary trong toán học
  • mechanical dictionary tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical dictionary in english ?