maximin

maximin là gì? Ý nghĩa của từ maximin trch.maximin

  • maximin là gì ?

  • Ý nghĩa của từ maximin là gì ?
  • maximin là gì trong toán học ?
  • maximin dịch
  • maximin dictionary
  • maximin là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ maximin trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ maximin trong toán học
  • maximin tiếng việt là gì ?
  • What is maximin in english ?