match

match là gì? Ý nghĩa của từ match trch.đối thủ ngang sức; cuộc đấu // thử sức, đấu

  • match là gì ?

  • Ý nghĩa của từ match là gì ?
  • match là gì trong toán học ?
  • match dịch
  • match dictionary
  • match là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ match trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ match trong toán học
  • match tiếng việt là gì ?
  • What is match in english ?