mass production

mass production là gì? Ý nghĩa của từ mass production sản xuất hàng loạt

  • mass production là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mass production là gì ?
  • mass production là gì trong toán học ?
  • mass production dịch
  • mass production dictionary
  • mass production là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mass production trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mass production trong toán học
  • mass production tiếng việt là gì ?
  • What is mass production in english ?