marginal category

marginal category là gì? Ý nghĩa của từ marginal category tk.tần suất không điều kiện (của một dấu hiệu nào đó)

  • marginal category là gì ?

  • Ý nghĩa của từ marginal category là gì ?
  • marginal category là gì trong toán học ?
  • marginal category dịch
  • marginal category dictionary
  • marginal category là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ marginal category trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ marginal category trong toán học
  • marginal category tiếng việt là gì ?
  • What is marginal category in english ?