many-valued logic

many-valued logic là gì? Ý nghĩa của từ many-valued logic lôgic đa trị

  • many-valued logic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ many-valued logic là gì ?
  • many-valued logic là gì trong toán học ?
  • many-valued logic dịch
  • many-valued logic dictionary
  • many-valued logic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ many-valued logic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ many-valued logic trong toán học
  • many-valued logic tiếng việt là gì ?
  • What is many-valued logic in english ?