many-valued

many-valued là gì? Ý nghĩa của từ many-valued đa trị

  • many-valued là gì ?

  • Ý nghĩa của từ many-valued là gì ?
  • many-valued là gì trong toán học ?
  • many-valued dịch
  • many-valued dictionary
  • many-valued là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ many-valued trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ many-valued trong toán học
  • many-valued tiếng việt là gì ?
  • What is many-valued in english ?