many-one correspondence

many-one correspondence là gì? Ý nghĩa của từ many-one correspondence tương ứng một đối nhiều

  • many-one correspondence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ many-one correspondence là gì ?
  • many-one correspondence là gì trong toán học ?
  • many-one correspondence dịch
  • many-one correspondence dictionary
  • many-one correspondence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ many-one correspondence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ many-one correspondence trong toán học
  • many-one correspondence tiếng việt là gì ?
  • What is many-one correspondence in english ?