manual control

manual control là gì? Ý nghĩa của từ manual control điều khiển bằng tay

  • manual control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ manual control là gì ?
  • manual control là gì trong toán học ?
  • manual control dịch
  • manual control dictionary
  • manual control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ manual control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ manual control trong toán học
  • manual control tiếng việt là gì ?
  • What is manual control in english ?