manage

manage là gì? Ý nghĩa của từ manage quản lý, lãnh đạo

  • manage là gì ?

  • Ý nghĩa của từ manage là gì ?
  • manage là gì trong toán học ?
  • manage dịch
  • manage dictionary
  • manage là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ manage trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ manage trong toán học
  • manage tiếng việt là gì ?
  • What is manage in english ?