make

make là gì? Ý nghĩa của từ make làm, sản xuất; hoàn thành; kỹ. sự đóng (mạch)

  • make là gì ?

  • Ý nghĩa của từ make là gì ?
  • make là gì trong toán học ?
  • make dịch
  • make dictionary
  • make là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ make trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ make trong toán học
  • make tiếng việt là gì ?
  • What is make in english ?