majorize

majorize là gì? Ý nghĩa của từ majorize làm trội

  • majorize là gì ?

  • Ý nghĩa của từ majorize là gì ?
  • majorize là gì trong toán học ?
  • majorize dịch
  • majorize dictionary
  • majorize là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ majorize trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ majorize trong toán học
  • majorize tiếng việt là gì ?
  • What is majorize in english ?