majority

majority là gì? Ý nghĩa của từ majority đại bộ phận, phần lớn

  • majority là gì ?

  • Ý nghĩa của từ majority là gì ?
  • majority là gì trong toán học ?
  • majority dịch
  • majority dictionary
  • majority là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ majority trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ majority trong toán học
  • majority tiếng việt là gì ?
  • What is majority in english ?