major term

major term là gì? Ý nghĩa của từ major term log.téc trội

  • major term là gì ?

  • Ý nghĩa của từ major term là gì ?
  • major term là gì trong toán học ?
  • major term dịch
  • major term dictionary
  • major term là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ major term trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ major term trong toán học
  • major term tiếng việt là gì ?
  • What is major term in english ?