maintain

maintain là gì? Ý nghĩa của từ maintain gìn giữ, bảo quản; sửa chữa

  • maintain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ maintain là gì ?
  • maintain là gì trong toán học ?
  • maintain dịch
  • maintain dictionary
  • maintain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ maintain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ maintain trong toán học
  • maintain tiếng việt là gì ?
  • What is maintain in english ?