main routine

main routine là gì? Ý nghĩa của từ main routine chương trình chính

  • main routine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ main routine là gì ?
  • main routine là gì trong toán học ?
  • main routine dịch
  • main routine dictionary
  • main routine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ main routine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ main routine trong toán học
  • main routine tiếng việt là gì ?
  • What is main routine in english ?